KURUMSAL
Anasayfa
Teşkilat Yapısı
Mevzuat
Tarihçe
Döküman/Form
İletişim
Birimlerimiz

HİZMETLERİMİZ
Nüfus ve Aile Cüzdanı
Vatandaşlık İşlemleri
Doğum İşlemleri
Evlenme İşlemleri
Boşanma İşlemleri
Ölüm İşlemleri
Evlat Edinme İşlemleri

BAĞLANTILAR
Nüfus Sayımı Sonuçları (TUİK)
Kastamonu Valiliği
İçişleri Bakanlığı
NVİGM
DUYURULAR

MODÜLLER
İstatistik Girişi
Anasayfa>>Vatandaşlık İşlemleri

Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Kanun Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

1. Soybağı Esasına Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması

2. Doğum Yeri Esasına Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması

3. Evlilik yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

1. Soybağı Esasına Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması

403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca; Türkiye içinde veya dışında Türk babadan olan ya da Türk anadan doğan çocuklar doğumlarından başlayarak Türk vatandaşıdırlar. Bu madde uyarınca Türk vatandaşı anne ve babaya bağlı olarak vatandaşlığımızı kazanmak isteyenlerden, reşit olmayanların anne, baba ya da yasal temsilcileri, reşit olanların ise kendileri, yurt içinde mülki idare amirliklerine, yurt dışında dış Temsilciliklerimize isteklerini belirtir bir dilekçe ile başvuracaklardır.

Başvuru için istenilen belgeler:

a) Başvuru dilekçesi,

b) Anne ve baba veya bunlardan herhangi birisi Türk vatandaşı iseler, nüfus kütüklerinde kayıtlı olduklarını gösterir bilgi ve belgeler,

c) Anne ve babadan birisi yabancı ise yabancı olan anne ya da babanın yabancı kimliğini gösterir belgenin tasdikli Türkçe tercümesi ile ilgilinin bunlara bağlı olarak o devletin vatandaşlığını kazanıp kazanmadığının tespitine dair belge,

d) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişi reşit ise anne, baba ya da birinci derecede akrabası olan kişilerin yakınlık derecelerini gösterir şekilde resmi makamlarca alınmış imzalı ifadeleri,

1.1 Evlat edinme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması

Evlat edinme , evlatlığın vatandaşlığına tesir etmez. Ancak ergin olmayan  evlatlık vatansız ise, anası ve babası bulunamıyorsa yada anası ve  babasının nerede olduğu bilinmez ise,bir Türk vatandaşı tarafından evlatlığa alınmakla Türk vatandaşlığını kazanmaktadır. Bu kazanma şeklinde de, yurt içinde ilgili Nüfus İdareleri, yurt dışında ise dış temsilciliklerimize müracaat edilmesi ve yukarıda belirtilen şartların mevcut olup olmadığının ispatlanması gerekmektedir.

2 . Doğum Yeri Esasına Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türkiye’de doğan ve ana veya babasının vatandaşlığını doğumdan kazanmayan çocuklar Türk vatandaşlığını kazanır. Bu şekilde de yurt içinde Nüfus İdaresine, yurt dışında ise Dış Temsilciliklerimize müracaat edilerek Türkiye’de doğduğunun ve anne veya babasının vatandaşlığını doğumla kazanamadığının resmi belge ile ispatlanması gereklidir.

3. Evlenme Nedeniyle Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Bir Türk vatandaşı ile evlenme, kendiliğinden Türk vatandaşlığını bahşetmez. Ancak bir Türk vatandaşı ile evlenme nedeniyle Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılar en az üç yıldan beri evli olmaları, fiilen birlikte yaşamaları ve evliliğinin devamı kaydıyla, yurt içinde en büyük Mülki İdare Amirliklerine, yurt dışında ise Türk Konsolosluklarına yazılı olarak başvuruda bulunabilirler.

Başvuru sonucunda Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda yukarıdaki şartlarla birlikte aşağıda belirtilen şartlar aranır:

a. Mücbir sebepler dışında fiilen bir arada yaşamak,

b. Evlilik birliği ile bağdaşmayan herhangi bir faaliyet içinde bulunmamak,

c. Kamu düzeni, milli güvenlik ve genel ahlak bakımından sakıncalı olmamak .

Başvuruda istenilen belgeler;

1)      Form Dilekçe

2)      VGF-20 Evlenme Bildirimi

3)      Türk vatandaşı eşe ait aile nüfus kayıt örneği

4)      En son tarihli ikamet tezkeresinin onaylı bir örneği

5)      Halen vatandaşı oldukları ülke makamlarınca verilmiş kimliğini ispatlayan bir belgenin tasdikli Türkçe Tercümesi.

Türk Vatandaşlığını Kazanmanın Sonuçları

Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan anaya bağlı Türk vatandaşlığının kazanılmasında,

· Babanın ölmüş bulunması,

· Babanın belli olmaması,

· Babanın vatansız bulunması,

· Velayetin anada bulunması,şartların birinin mevcut olması halinde küçük çocuklar analarına bağlı olarak Türk vatandaşı olurlar. Ancak, babanın ölmüş bulunması ya da velayetin anada olması hallerinde çocuğun Milli Kanununda engel olmaması gerekmektedir.

Bu kazanmada, yukarıda belirtilen hususların olduğunu ispatlayan belgenin tasdikli Türkçe tercümesi ile yurt içinde ilgili Nüfus İdaresine, yurt dışında ise Dış Temsilciklerimize başvurulması gerekmektedir. Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığı kazanan ana ya da babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasında, küçük çocuklar babalarına bağlı olarak Türk vatandaşı olurlar. Bunlar babalarının müracaatına girerek birlikte işlem görürler. Türk vatandaşlığına yetkili makam kararı ile alınan kadının küçük çocukları ise,

· Babanın ölmüş olması,

· Babanın belli olmaması.

· Babanın vatansız olması,

· Çocuğun vatansız olması,

· Velayetin anada bulunması,şartlarından birinin mevcut olması ve çocuğun Milli Kanunu da Türk vatandaşı olmasına mani bir hüküm taşımıyorsa anaları ile birlikte Türk vatandaşı olurlar. Bu çocuklar da analarının müracaatında yer alır ve ayrı bir işleme tabii tutulmazlar. Bu müracaatta yukarıda sayılan hususları ispatlayan belgelerin tasdikli Türkçe tercümelerinin müracaat makamlarına ibraz edilmesi gereklidir.

Nüfüs Kütüklerinde Kayıtsız Onsekiz Yaşından Büyük Kişiler

Herhangi bir nedenle on sekiz yaşını tamamlayıncaya kadar aile kütüklerine kayıt edilmemiş olan ve yabancı devletle vatandaşlık bağı bulunmayan kişilere “Saklı Nüfus” denir.

Saklı nüfus olanların aile kütüklerine kaydedilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır.

1- “Saklı nüfus ilmühaberi –dilekçe-beyan formunun “ilmühaber” bölümü saklı nüfusun ikamet ettiği köy veya mahalle muhtarlığınca doldurulup fotoğraf yapıştırıldıktan sonra muhtar ve üyeler tarafından  imzalanarak onanır. Daha sonra aynı formun “Dilekçe” bölümü ilgili tarafından adı, soyadı ve dilekçe tarihi yazılarak imzalanır ve ikamet ettiği yer nüfus müdürlüğüne başvuruda bulunulur.

2- “Beyan” bölümünde açıklanması istenilen hususlar ilgilinin beyanına dayanılarak, vatandaşlık durumunu açıklığa kavuşturacak şekilde eksiksiz doldurulur. İlgiliye beyanlarında yanlışlık olması halinde hakkında yasal işlem yapılacağı hususu bildirildikten sonra, form beyanı alan memur ile beyanı veren ilgili tarafından imzalanır. Daha sonra saklı nüfus adına doğum tutanağı düzenlenerek yaş tespiti yapıldıktan sonra doğum tutanağı bildirim yapan kişi olarak ilgili tarafından imzalanır.

3- İlgili ve varsa birlikte işlem görenlerin vatandaşlık durumları tespit edilinceye kadar ilçedeki “Vatandaşlık Durumu Düzgün olmayanlar Kütüğü” ne kaydedilir ve çıkartılacak aile nüfus kayıt örneğinin baş kısmına “Vatandaşlık durumu  Düzgün Olmayanlar Kütüğü Kayıt Örneği” ibaresi yazılır. Kayıt örneğinin alt kısmına da “ Bu örneğe dayanılarak Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı iddia edilemez ve kişi yada kişiler hakkında Türk vatandaşı olarak işlem yapılamaz” açıklaması konulur ve kendilerine verilir.

4- “Saklı Nüfus İlmühaberi-Dilekçe-Beyan formundaki “ bilgilere dayanılarak ana ve babasına ait açıklamalı nüfus kayıt örnekleri ile saklının kendi öz çocukları olduğu yolunda resmi makamlar önünde vermiş oldukları beyanları forma eklenir. Ana veya babanın nüfus kütüklerinde kaydı yoksa veya tespit edilemiyorsa beyan formunun ilgili bölümüne bu yolda açıklama yapılır.

5- Tamamlanmış bulunan “ Saklı nüfus ilmühaberi-dilekçe-beyan formu” na iki örnek boş saklı nüfus soruşturma formu eklenerek Valilik veya Kaymakamlık aracılığıyla güvenlik makamlarına gönderilir. Güvenlik makamlarınca; mahallinde ilgilinin “Saklı nüfus ilmühaberi-dilekçe-beyan formunda” yaptığı açıklamaların doğru olup olmadığı, o tarihe kadar neden kayıt edilemediği, nerelerde ikamet ettiği, hangi devlet vatandaşı olarak işlem gördüğü, yabancı devletlerle vatandaşlık yönünden bir ilişkisinin bulunup bulunmadığı, ana ve babasının halen nerede bulunduğu, yabancı bir ülkede iseler adresleri ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup olmadıklarının tespit edilmesinden sonra “Saklı nüfus soruşturma formu” imzalanıp mühürlenerek “saklı nüfus ilmühaberi-dilekçe-beyan formu” ile birlikte nüfus müdürlüğüne geri gönderilir.

6- İlgilinin talebi halinde bir adet doğum tutanağı ile birlikte iki adet fotoğraf “Geçici kimlik kartı” düzenlenmesi için Bakanlığa gönderilir.

7- Nüfus Müdürlüğü hazırlanan dosyayı; kanun yoluyla Türk vatandaşlığını kazanma hakkına sahip olmadıkları halde kendilerini nüfus kütüklerine kaydettirmek isteyen yabancıların veya nüfus kütüklerimizde kayıtlı olup da bu yolla kimlik değiştirmek isteyen kişilerin olabileceğini göz önünde bulundurarak inceler , bilgi ve belgelerin yeterli olup olmadığını kontrol eder. Varsa eksiklik ve çelişkileri giderdikten sonra Ana ve babasının evli ve nüfusa kayıtlı oldukları veya başka bir devlet vatandaşı olmadıklarının anlaşılması üzerine: Mülki idare amirinin onayını alarak aile kütüklerine tescil edilir. Vatandaşlık Durumu Düzgün Olmayanlar Kütüğündeki kaydı açıklama yapılmak suretiyle kapatılır. Dayanak belgesi olarak düzenlenmiş bulunan doğum tutanağına “Kanun yoluyla Türk Vatandaşlığını Kazanma bildirim formu “ iliştirilip, bir örneği doğum özel kütüğüne, bir örneği arşivleşmek üzere yıl sonu itibariyle Genel Müdürlüğe gönderilecek olan doğum dosyasına, üçüncü örneği ise ilgilinin saklı nüfus işlemi için oluşturulan dosyasına takılır. Saklı nüfusun anne ve babasının evli ve nüfusa kayıtlı oldukları veya başka bir devlet vatandaşı olmadıklarının anlaşılması halinde; İllerde Valilik, İlçelerde Kaymakamlık onayı alınarak aile kütüklerine tescil edilebilir.

İlgilinin;

* Ana ve babasının nüfus kütüklerinde kayıtlarının bulunmaması veya kayıtlı olsalar dahi çok uzun süreden beri kayıtlar üzerinde herhangi bir işlem yapılmamış olması yada evli olmamaları;

*Gösterilen ana ve babanın çocuğu olduğunu ispata yarayacak yeterli bilgi ve belgenin bulunmaması veya bu ailenin mensubu olduğu konusunda tereddüde düşülmesi;

* Kendisinden önce doğup ölen kardeşinin kimliğini kullandığının iddia edilmesi;

* Kendisinin veya ana babasının yabancı bir devlet vatandaşı olduğunun tespit edilmesi;

* Yurt dışında bulundukları veya yakın zamanda ülkemize geldiklerinin tespit edilmesi;

Hallerinden birinin varlığında, 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca dosyaları Bakanlığa gönderilerek vatandaşlık durumunun tespiti istenir ve Bakanlığın kararına göre işlem yapılır.

K.K.T.C Vatandaşları 

Türk Vatandaşlığına geçmek isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, müracaat makamlarına başvurarak Türk vatandaşı olmak istediklerini beyan ettikleri takdirde, Türk Vatandaşlığını kazanırlar. Müracaat makamları yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri, yurt içinde ise valiliklerdir. Başvuruda bulunmak isteyenler aşağıda belirtilen belgelerle birlikte müracaat makamlarına birer dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. a)Hangi tarihte ve hangi nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını kazandıklarını gösterir belge, b)Evli iseler eşinin, varsa reşit olmayan çocuklarının kimliklerini ve aile bağlarını kanıtlayan resmi belgelerin örnekleri

Türk Vatandaşlığının Kaybedilmesi

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA 
Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyen kişilere aşağıdaki şartları taşımaları halinde Bakanlıkça çıkma izni veya çıkma belgesi verilebilir. 
a) Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak. 
b) Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak. 
c) Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamak. 
ç) Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak. 

Türk vatandaşlığından çıkma belgeleri 
Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmak üzere Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyenlerden talepleri uygun görülenlere Bakanlıkça, Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesi; verilen izin sonucunda veya önceden yabancı bir devlet vatandaşlığını kazandığını belgeleyenlere ise Türk vatandaşlığından çıkma belgesi verilir. 
Çıkma izin belgesi, karar tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir. İzin belgesini alanlar bu süre içerisinde yurt içinde ikamet edilen yer valiliğine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yabancı devlet vatandaşlığını kazandıklarına dair bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Süresi içinde yabancı devlet vatandaşlığının kazanılamaması durumunda çıkma izin belgesi geçersiz hale gelir. 

Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan haklar 
Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve kendileri ile birlikte işlem gören çocukları; millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. 

Türk vatandaşlığını kaybettirme 
Aşağıda belirtilen eylemlerde bulundukları resmi makamlarca tespit edilen kişilerin Türk vatandaşlığı Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kaybettirilebilir. 
a) Yabancı bir devletin, Türkiye'nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmetinde bulunup da bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise mülki idare amirleri tarafından bildirilmesine rağmen, üç aydan az olmamak üzere verilecek uygun bir süre içerisinde kendi istekleri ile bu görevi bırakmayanlar. 
b) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde Bakanlar Kurulunun izni olmaksızın kendi istekleriyle çalışmaya devam edenler. 
c) İzin almaksızın yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapanlar. 

Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kaybı 
Aşağıda durumları belirtilenler, ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaşlığından ayrılabilirler. 
a) Ana ya da babadan dolayı soy bağı nedeniyle doğumla Türk vatandaşı olanlardan yabancı ana veya babanın vatandaşlığını doğumla veya sonradan kazananlar. 
b) Ana ya da babadan dolayı soy bağı nedeniyle Türk vatandaşı olanlardan doğum yeri esasına göre yabancı bir devlet vatandaşlığını kazananlar. 
c) Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığını kazananlar. 
ç) Doğum yeri esasına göre Türk vatandaşı oldukları halde, sonradan yabancı ana veya babasının vatandaşlığını kazananlar. 
d) Herhangi bir şekilde Türk vatandaşlığını kazanmış ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazananlar. 
Yukarıdaki hükümler gereğince vatandaşlığın kaybı ilgiliyi vatansız kılacak ise seçme hakkı kullanılamaz. 

Çok Vatandaşlılık

Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin, bu durumlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılır.
Yahya Aydın © 2011